PERSONUPPGIFTSPOLICY FÖR BJÄRE GOLF AB

Denna personuppgiftspolicy gäller för Bjäre Golfklubb (”Klubben”) och redovisar hur Klubben hanterar personuppgifter. Begreppet ”personuppgift” har samma innebörd som i EU:s dataskyddsförordning (EU 2016/679 (GDPR)), nedan benämnd ”Förordningen”. Personuppgift är således varje uppgift som gör det möjligt att identifiera en viss person, exempelvis namn, IDnummer eller adressuppgift.

A. PERSONUPPGIFTER SOM SAMLAS IN
Typ av insamling Klubben samlar i första hand personuppgift som du frivilligt lämnar in till Klubben. Personuppgifterna behandlas med stöd av avtal som du ingår med Klubben vid medlemskap eller deltagare vid arrangemang alternativt samtycke som lämnas vid kontakt med Klubben. Klubben kan även komma att samla in personuppgifter för statistikändamål (tävlingsresultat) och för genomförande av ålagda dopingtest. Detta sker med stöd av det som kallas allmänt intresse respektive rättslig förpliktelse.
Kontakter med Klubben – generellt Vid kontakt med Klubben kan Klubben komma att samla in de personuppgifter som du frivilligt lämnar i samband med kontakten, oberoende av på vilket sätt personuppgiften lämnas; kan var muntligen, i skriftlig handling som du lämnar på plats, per post eller via elektroniskt medium (ex; e-post, Facebook, Klubbens webbplats).
Medlemskap De personuppgifter som du lämnar i ansökan om medlemskap (exempelvis namn och adress) samlas in. Personuppgifterna behandlas med stöd av avtal som du ingår med Klubben vid medlemskap eller deltagare vid arrangemang alternativt samtycke som lämnas vid kontakt med Klubben.
Sponsor och andra avtalsparter De personuppgifter som lämnas vid ingående av avtal mellan dig och Klubben alternativt personuppgift om företrädare för sponsor/avtalspart samlas in.
Träningsläger, särskilda aktiviteter De personuppgifter som du frivilligt anger i samband med anmälan som deltagare i träningslägret eller den särskilda aktiviteten samlas in.
Tävlingar- resultathantering Insamlingen sker för att kunna lägga upp spelschema och hantera resultatrapporteringen för deltagande spelare.
Antidoping För det fall dopingtest genomförs samlas personuppgifter in för att kunna genomföra dopingtestet.

B. WEBBPLATS
Som besökare på vår webbplats, www.bjaregolfklubb.se, behöver du inte lämna några personuppgifter. Vår webbplats samlar in standard logg-information som t.ex. IP-adress. Sker bokning av starttid eller anmälan till tävling eller annat arrangemangeller annan form av kontakt via hemsidan samlas de uppgifter in som du lämnar i samband med bokning/anmälan/kontakten.

C. ÄNDAMÅLET MED BEHANDLINGEN
Kontakter med Klubben Insamlingen sker för att kunna besvara den fråga och/eller hantera det ärende som din kontakt med Klubben avser.
Medlemskap Insamlingen sker för att kunna upprätta och fullgöra ett korrekt medlemsregister, hantera kommunikationen med dig som medlem samt för att du ska erhålla golf-ID och registreras i golfens IT-system (GIT).
Sponsor – andra avtalsparter Insamlingen sker för att kunna fullgöra det avtal som ingås och hantera kommunikationen med dig/det företag du företräder.
Tävlingar- resultathantering Insamlingen sker för att kunna lägga upp spelschema och hantera resultatrapporteringen för deltagande spelare.
Träningsläger, särskilda aktiviteter Insamlingen sker för att få korrekt information om deltagare på träningslägret/i den särskilda aktiviteten samt för att kunna lämna information till de som ska delta i träningslägret/den särskilda aktiviteten.
Antidoping Insamlingen sker för att på ett korrekt sätt kunna genomföra dopingtest.

D. Publicering I egenskap av medlem i Klubben och som deltagare i Klubbens arrangemang kan publicering, på Klubbens webbplats och/eller i annan form av informationsmaterial, komma att ske av din bild och ditt namn samt information resultat i tävling och/eller i vilken egenskap du deltagit i det aktuella arrangemanget.

E. Behandlingen av personuppgift – säkerhet Behandlingen av personuppgift sker i enlighet med Förordningen och denna personuppgiftspolicy. Endast behörig personal hanterar personuppgift.

F. Lagringstider Vid enskild kontakt med Klubben lagrar Klubben personuppgift under den tid som erfordras för att hantera din fråga/ditt ärende. Motsvarande gäller om personuppgift behandlas i samband med tävling eller särskild aktivitet eller ärende kopplat till kontakt med tredje part enligt G nedan. För personuppgifter kopplade till medlemskap lagras personuppgift under den tid du är medlem i Klubben och viss tid därefter till dess medlemsregistret uppdateras. Tävlingsresultat kan komma att sparas under en längre för statistikändamål.

G. Överföring till tredje part Personuppgift som Klubben hanterar kan komma att överföras till annan golfklubb/arrangör i samband med tävlingsarrangemang eller annan typ av arrangemang, till researrangör och/eller hotell i samband med researrangemang via Klubben, till försäkringsbolag i samband med försäkringsärende, till Svenska Golfförbundet eller dess underorgan eller motsvarande utländsk organisation eller till myndighet om det erfordras för ansökan av eventuellt förekommande stöd till Klubbens verksamhet. Överföring till tredje part kan även komma att ske om sådan skyldighet följer av lag.
Överföring kan också komma att ske till Klubbens IT-partners i samband med dennes åtgärder för drift och support av Klubbens IT-system. Klubben har personuppgiftsbiträdesavtal med IT-partners.

H. Dina rättigheter Du har följande rättigheter avseende personuppgift som samlats in av Klubben: • Att få tillgång till personuppgifterna och få dem i ett allmänt använt och maskinläsbart format (dataportabilitet).
• Att få personuppgifter rättade.
• Att få personuppgifterna raderade.
• Att begära begränsning av den behandling av personuppgift som Klubben genomför.
• Att invända mot behandlingen.
• Att ge in klagomål på behandlingen till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen.

Bjäre Golfklubbs (Klubben) personuppgiftspolicy redovisas hur klubben hanterar personuppgifter.
Frågor kring hanteringen hänvisas till klubbchef Fredrik Melcherson